90. Trách nhiệm hình sự của tổ chức trong luật hình sự mốt số nước

Bài dưới đây là Chương 2 trong Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu so sánh cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với tổ chức ủa Viện Khoa học Pháp lý thuộc Bộ tư pháp do TS Cao Thị Oanh làm chủ nhiệm đề tài, xuất bản năm …

Continue reading 90. Trách nhiệm hình sự của tổ chức trong luật hình sự mốt số nước

Advertisements

89. Những vấn đề lý luận về trách nhiệm hình sự của tổ chức

Bài dưới đây là Chương 1 trong Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu so sánh cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với tổ chức ủa Viện Khoa học Pháp lý thuộc Bộ tư pháp do TS Cao Thị Oanh làm chủ nhiệm đề tài, xuất bản năm …

Continue reading 89. Những vấn đề lý luận về trách nhiệm hình sự của tổ chức

88. Cở sở lý luận và thực tiễn của việc quy định trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, pháp nhân trong luật hình sự Việt Nam

Bài dưới đây là Chuyên đề 1 trong Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu so sánh cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với tổ chức ủa Viện Khoa học Pháp lý thuộc Bộ tư pháp do TS Cao Thị Oanh làm chủ nhiệm đề tài, xuất bản …

Continue reading 88. Cở sở lý luận và thực tiễn của việc quy định trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, pháp nhân trong luật hình sự Việt Nam

87. Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong thông luật

Bài dưới đây là Chuyên đề 3 trong Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu so sánh cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với tổ chức ủa Viện Khoa học Pháp lý thuộc Bộ tư pháp do TS Cao Thị Oanh làm chủ nhiệm đề tài, xuất bản …

Continue reading 87. Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong thông luật

86. Trách nhiệm hình sự của tổ chức ở Trung Quốc

Bài dưới đây là Chuyên đề 6 trong Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu so sánh cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với tổ chức ủa Viện Khoa học Pháp lý thuộc Bộ tư pháp do TS Cao Thị Oanh làm chủ nhiệm đề tài, xuất …

Continue reading 86. Trách nhiệm hình sự của tổ chức ở Trung Quốc

85. Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu so sánh cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với tổ chức

Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi lần lượt đăng tải 'Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu so sánh cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với tổ chức' của Viện Khoa học Pháp lý thuộc Bộ tư pháp do TS Cao Thị Oanh …

Continue reading 85. Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu so sánh cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với tổ chức

84. Trách nhiệm hình sự của pháp nhân [phần 2]

Tiếp theo bài số 67. 'Trách nhiệm hình sự của pháp nhân', chúng tôi tiếp tục giới thiệu hai bài bằng tiếng Việt của tác giả Vũ Hoài Nam (NXBTP – Bộ Tư pháp) dưới đây hầu giúp độc giả hiểu thêm một chút về các học thuyết trách nhiệm hình sự của pháp nhân …

Continue reading 84. Trách nhiệm hình sự của pháp nhân [phần 2]